Poplatek za komunální odpad

vyřizuje Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice)
 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za komunální odpad

 2. Základní informace k životní situaci

  Upozorňujeme občany na zásadní změnu v placení poplatku za komunální odpad!

  Dosud platilo, že od poplatku je osvobozen poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny. Nově je však osvobození pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven ZRUŠENO – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!!

  Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2018 přijetím obecně závazné vyhlášky č. 12/2018.

   

  Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržuje.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. Do 15 dnů je povinen nahlásit každou skutečnost rozhodnou pro vznik, změnu nebo zánik povinnosti, případně mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku.

  Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové Radnice). Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

  Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde) zůstanou zachovány.

  Nadále lze také hradit poštovní poukázkou A (složenka), kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

  Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Podrobný postup pro on-line platbu (včetně platby QR kódem) naleznete přímo na platebním portále, který je dostupný na https://platebniportal.ostrava.cz.

  Pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu, budete na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

   

  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území města Ostravy.

  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, dále fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

  Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody, fyzická osoba pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané obci), fyzická osoba zdržující se mimo území České republiky a fyzická osoba umístěná v psychiatrické léčebně. Podmínkou osvobození je, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.  

  Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

  Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání ve lhůtě dvou let od vzniku nároku osvobození předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku trvalý pobyt mimo území města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba, atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: komunalniodpad@ostrava.cz
  Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na následujících místech můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné formuláře a případné další podrobné informace.
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363

  Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.


  Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 844 121 314 a email komunalniodpad@ostrava.cz

  Irena Adamcová
  správce poplatků za komunální odpad
  599443523 363 / Nová Radnice
  Lenka Farníková, DiS.
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599443524 358 / Nová Radnice
  Jarmila Gongolová
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599443437 357 / Nová Radnice
  Ing. Ivana Hoňková
  metodik a správce daní a poplatků
  599443480 361A / Nová Radnice
  Halina Kačorová
  správce poplatků za komunální odpad
  599463521 363 / Nová Radnice
  Ing. Věra Matějková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599442365 362 / Nová Radnice
  Bc. Dita Míčková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599443204 359 / Nová Radnice
  Miroslava Nováková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599442367 359 / Nová Radnice
  Bc. Beata Sahulová
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599443438 357 / Nová Radnice
  Ludmila Semanová
  metodik cen a cenová kontrola
  599443169 364A / Nová Radnice
  Dagmar Slívová
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  599442363 361 / Nová Radnice
  Jiřina Szabóová
  vedoucí oddělení daní a cen
  599443515 360 / Nová Radnice
  Alena Teslíková, DiS.
  správce poplatků za komunální odpad
  599443230 364A / Nová Radnice
  Ivana Věžníková
  správce poplatků za komunální odpad
  599462360 363 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady jsou potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu a jiné), a v případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu komunalniodpad@ostrava.cz. Pro podání lze také využít formuláře, zveřejněné na Portále elektronických formulářů eMIA. Uživatelé registrovaní na portále eMIA nebo smluvní, kteří uzavřeli „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb eMIA“ mají možnost formuláře stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací najdete na www.esmo.cz.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ztráta nároku na osvobození nebo úlevy, pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit změny rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a, odst. 3 zákona o místních poplatcích.

   

  Upozornění na postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů


  Postup správce daně v rámci daňového řízení upravuje právní předpis – daňový řád.

  Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Dle platné legislativy vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce (rodiče, soudem ustanoveného poručníka) nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku – obec - vyměřuje tento nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.

  Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

  Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období !!!

  Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:

  Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu,

  Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 – 363

  Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.  

   

  - e-mail:          komunalniodpad@ostrava.cz

  - telefonický:   844 12 13 14

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Městský systém nakládání s komunálním odpadem je stanoven OZV č. 5/ 2008.

   

  Pro vyřizování požadavků fyzických osob v oblastech

   - Přistavení a odhlášení sběrné nádoby

   - Při objednání sběrné nádoby

   - Výměna sběrné nádoby

   - Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby

   - Změna majitele nemovitostí

   

  Jsou určeny tyto kontakty:

   - Písemná korespondence: Magistrát města Ostravy, odbor  OŽP, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30

   - Osobní jednání: Sokolská ul. 28 (přístavba k NR), kancelář č. 503 (5. patro)

   - Telefonický kontakt: 599 442 558, 599 442 559, 599 442 560


  Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu:
  OZO Ostrava, s.r.o.
  Slovenská 1/1083
  Ostrava-Přívoz

  Ústředna tel.: 596 101 111
  Zelená linka: 800 020 020

  www.ozoostrava.cz

   

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  24.01.2019

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno