Podatelna a elektronická podatelna

na Úřadě městského obvodu Proskovice

PODATELNA

slouží k příjmu dokumentů (podání), které jsou určeny pro všechny úseky úřadu, tajemníka, starostu, Radu a Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice. Podatelna je zřízena na tomto místě:

 • Úřad městského obvodu Proskovice
  Světlovská 82/2
  724 00  Ostrava-Proskovice   (v přízemí budovy úřadu)

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00                                                                     
Pátek ----

ELEKTRONICKÁ PODATELNA (ePodatelna)

je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro všechny úseky úřadu, tajemníka, starostu, Radu a Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice

Úřední hodiny ePodatelny:

Pondělí 8:00 - 17:00 
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00                                                                                      
Pátek 8:00 - 13:00


Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@proskovice.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Identifikátor datové schránky:

 • cknbn6z

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo             Jméno/Název                       Platnost od – do                      Formát CER

22129464                     Věra Adámková                       12. 5. 2020 – 1. 6. 2021                   certifikát

22245509                     Ing. Jitka Blažková                   12. 10. 2020 – 1. 11. 2021               certifikát

 

Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf
 • Datová zpráva

 

Vzor:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Xxxxxxxxxxxxx“ bylo doručeno 05.05.2021 10:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem PROS/ xxx/20xx.

 

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

 

Děkujeme Vám za důvěru.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Proskovice

Světlovská 82/2

724 00  Ostrava-Proskovice

tel.: +420 599 424 302

fax: +420 599 424 303

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro ostatní podání)

web: www.ostrava-proskovice.cz

 

Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu "Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci" bude automaticky generována tato zpráva:

 

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „Xxxxxxxxxxxxx“, kterou jste DD.MM.RR HH:MM:SS zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

 

Důvod(y) zamítnutí:

Nepovolený formát

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu XXXXX. Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, jpeg, tif, xml, cal, png, txt, htm, html. Seznam akceptovatelných příloh je v souladu s příslušnou legislativou uveden na našich webových stránkách v sekci ePodatelna.

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Proskovice

Světlovská 82/2

724 00  Ostrava-Proskovice

tel.: +420 599 424 302

fax: +420 599 424 303

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro ostatní podání)

web: www.ostrava-proskovice.cz

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@proskovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 424 302, úsek vnitřních věcí - podatelna.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

 

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 

Upozornění: velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

 Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.