Podatelna a elektronická podatelna

na Úřadě městského obvodu Proskovice

PODATELNA

slouží k příjmu dokumentů (podání), které jsou určeny pro všechny úseky úřadu, tajemníka, starostu, Radu a Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice. Podatelna je zřízena na tomto místě:

 • Úřad městského obvodu Proskovice
  Světlovská 82/2
  724 00  Ostrava-Proskovice   (v přízemí budovy úřadu)

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00                                                                     
Pátek ----

ELEKTRONICKÁ PODATELNA (ePodatelna)

je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro všechny úseky úřadu, tajemníka, starostu, Radu a Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice

Úřední hodiny ePodatelny:

Pondělí 8:00 - 17:00 
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00                                                                                      
Pátek 8:00 - 13:00


Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@proskovice.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Identifikátor datové schránky:

 • cknbn6z

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document),
 • fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt/csv (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xsls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI),
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8,
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document),
 • json (JavaScript Object Notation),
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),
 • heic/heif (High Efficiency Image File),
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311),
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

K zajištění certifikátů odpovědnýho zaměstnance podatelny využíváme certifikační autoritu PostSignum, která poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka.

 

Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf
 • Datová zpráva

 

Vzor:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Xxxxxxxxxxxxx“ bylo doručeno 05.05.2021 10:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem PROS/ xxx/20xx.

 

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

 

Děkujeme Vám za důvěru.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Proskovice

Světlovská 82/2

724 00  Ostrava-Proskovice

tel.: +420 599 424 302

fax: +420 599 424 303

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro ostatní podání)

web: www.ostrava-proskovice.cz

 

Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování:

Při nesplnění požadavku z bodu "Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci" bude automaticky generována tato zpráva:

 

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „Xxxxxxxxxxxxx“, kterou jste DD.MM.RR HH:MM:SS zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

 

Důvod(y) zamítnutí:

Nepovolený formát

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu XXXXX. Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, jpeg, tif, xml, cal, png, txt, htm, html. Seznam akceptovatelných příloh je v souladu s příslušnou legislativou uveden na našich webových stránkách v sekci ePodatelna.

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Proskovice

Světlovská 82/2

724 00  Ostrava-Proskovice

tel.: +420 599 424 302

fax: +420 599 424 303

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro podání elektronicky podepsaná)

e-mail: posta@proskovice.ostrava.cz (pro ostatní podání)

web: www.ostrava-proskovice.cz

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@proskovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 424 302, úsek vnitřních věcí - podatelna.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

 

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 

Upozornění: 

Podání musí splňovat podmínky pro přijímané formáty dle bodu Podporované formáty datových zpráv

Na jednom přenosném technickém nosiči dat může být pouze jedno elektronické podání. 

Velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout 100 MB. 

Podání může tvořit nejvýše 1000 souborů. 

Maximální velikost obsahu jednoho podání nesmí nepřesáhnout 1 GB. 

Přenosný technický nosič dat je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně za podmínky, že je splněno výše zmíněné.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.