Hřbitov

se nachází na konci Proskovic směrem na Krmelín (ul. Světlovská, parc. č. 751). Místa na tomto hřbitově jsou určena pouze pro ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků v urnách do hrobů a hrobek.

Stanovené nájemné za hrobová místa a služby s nájmem spojené na místním hřbitově v Ostravě-Proskovicích


Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením číslo 0244/RMOb-Pro/1418/22 ze dne 19. 10. 2015 rozhodla stanovit cenu za 1 m2 pronajatého pozemku – hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ostravě-Proskovicích s účinností od 1. 1. 2016 takto:

  • nájem pozemku - hrobového místa       -             20,- Kč/1 m2/1 rok
  • služby s nájmem spojené                         -             20,- Kč/1 m2/1 rok

Platba za pronájem hrobového místa se provádí po uzavření nájemní smlouvy. Doba pronájmu je stanovena na 15 let. Preferujeme platbu na účet č. 19-1649325349/0800, variabilní symbol 3632.

 

Zpoplatnění vjezdu na hřbitov: (schváleno usnesením rady č. 947/63 dne 10. 6. 2013)


Jednorázový vjezd motorovým vozidlem soukromou osobou nebo firmou ................... 50,-/den     Jednorázový vjezd motorovým vozidlem pohřebního ústavu ....................................……………. 50,-/den

 

Řád veřejného pohřebiště

Žádost o pronájem hrobového místa

Žádost o převod nájmu hrobového místa po zemřelém