Ztráty a nálezy

webová služba statutárního města Ostravy

Na webových stránkách statutárního města Ostravy je od 11. 1. 2016 občanům k dispozici aplikace, která obsahuje informace o nalezených věcech (zvířatech).
Pokud je ztracená věc odevzdána jako nález na některém úřadě městského obvodu, je uvedena ZDE

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení. § 1045 – 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.  V případě městského obvodu Proskovice je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nalezených věcí Úřad městského obvodu Proskovice.

OPUŠTĚNÉ VĚCI A ODPAD NEJSOU AGENDOU ZTRÁT A NÁLEZŮ.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Takovéto věci nejsou jako nález přijímány. Rovněž věci bez hodnoty (klíče, řetězy, staré baterie, apod.), věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé (staré oděvy, obuv, prádlo, deky, staré kabelky, apod.).Do agendy ztrát a nálezů podle dikce nového občanského zákoníku dále nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory, kola, apod. u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Seznam nalezených věcí, jejichž vlastník není znám, je zveřejňován na úřední desce městského obvodu Proskovice.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.

V případě odevzdání nalezené věci je oprávněn jednat nálezce, v případě vyzvednutí nalezené věci je oprávněn jednat vlastník věci, nebo osoba, která věc ztratila.

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě vlastník věci, je povinen:

  • před převzetím věci prokázat totožnost (občanský průkaz, pas)
  • prokázat vlastnické právo k věci,
  • sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,
  • provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).

Tuto situaci můžete řešit úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Proskovice, Světlovská 2/82, 724 00  Ostrava-Proskovice, s tajemnicí Bc. Miloslavou Vidličkovu, tel. 599 424 301, nebo s pracovnicí úseku vnitřních věcí Věrou Adámkovou, tel. 599 424 302.

Odevzdání nebo vyzvednutí nalezené věci nelze vyřídit elektronickou poštou.